Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin organizacyjny jest wewnętrznym aktem normatywnym, ustalającym organizację i zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu zwanego dalej ŚDS.

2. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo.

 
§ 2

ŚDS działa w szczególności w oparciu o:

ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163 ).,

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.),

ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu przy ul. Dzierzkowskiej 9 nadany Uchwałą Nr 777/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2014 roku,

niniejszy Regulamin Organizacyjny.


§ 3

1. ŚDS prowadzony jest przez Gminę Miasta Radomia jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i jest placówką typu A i B przeznaczoną łącznie dla 50 osób:

 1. Typ A – dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych,
 2. Typ B – dla 15 osób upośledzonych umysłowo.


2. Środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa.

3. Siedzibą ŚDS jest budynek w Radomiu przy ul. Dzierzkowskiej 9.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego działającą 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30


Rozdział II

Cele ŚDS

§ 4

1. ŚDS przeznaczony jest łącznie dla 50 uczestników z zaburzeniami psychicznymi.

2. ŚDS typu A przeznaczony jest dla 35 pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych, szczególnie zaś dla osób z rozpoznaniem schizofrenii, które aktualnie nie przejawiają objawów o charakterze agresywnym lub autoagresywnym, nieuzależnionych od alkoholu lub innych środków chemicznych zmieniających nastrój.

3. Osoby korzystające z usług ŚDS zobowiązane są pozostawać pod opieką wybranego przez siebie lekarza psychiatry i stosować się do jego zaleceń.

4. ŚDS typu B jest przeznaczony dla 15 pełnoletnich osób:

   

 • z lekkim upośledzeniem umysłowym, u których występują zaburzenia sprzężone (np. epilepsja, zachowania autystyczne, mutyzm, itp.), problemy w przystosowaniu się do wymagań społecznych oraz mających widoczne braki w umiejętnościach społecznych wynikających głównie z zaniedbań środowiskowych;
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, mających duże braki w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego i umiejętnościach społecznych;
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, mających poważne trudności w życiu codziennym, ale umiejące samodzielnie zaspokajać podstawowe potrzeby fizjologiczne, z którymi możliwe jest nawiązanie podstawowego kontaktu werbalnego lub niewerbalnego.

5. Celem działalności ŚDS jest:

1) wspieranie uczestników zajęć i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze rozwojowej, nauka i rozwijanie kontaktów interpersonalnych i funkcjonowania społecznego; stymulacja rozwoju osobowościowego i kulturalnego uczestników;

2) objęcie osób z zaburzeniami psychicznymi zwanych dalej „uczestnikami”, wszechstronną opieką terapeutyczno – rehabilitacyjną oraz działaniami aktywizującymi;

3) zapewnienie uczestnikom terapii możliwości i warunków do wszechstronnego rozwoju w funkcjonowaniu społecznym oraz osiągnięcia przez nich możliwie najwyższego (w zależności od stopnia niepełnosprawności) poziomu samodzielności życiowej;

4) zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez kształtowanie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, co w ostateczności ma doprowadzić u samych osób z zaburzeniami psychicznymi oraz u ich najbliższej rodziny do wzrostu jakości życia i uzyskania umiejętności niezbędnych do tworzenia satysfakcjonujących stosunków z otoczeniem;

5) doprowadzenie do zmiany postawy „wyuczonej bezradności” u osób z niepełnosprawnością intelektualną i przewlekle psychicznie chorych oraz ich najbliższej rodziny, zastępowanie potrzeby trwania w sieci pomocy społecznej własną aktywnością w poszukiwaniu źródła zarobkowania.

6) udzielanie wsparcia psychicznego samemu uczestnikowi oraz jego najbliższej rodzinie,

7) pomoc uczestnikom w zakresie rozwiązywania problemów dnia codziennego (od działań samoobsługowych, po problemy wynikające z funkcjonowania społecznego);

8) rozwój zainteresowań własnych oraz nauka spędzania czasu wolnego.


§ 5
Cele wymienione w § 4 realizowane są między innymi poprzez:

 

 • treningi funkcjonowania w codziennym życiu,
 • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • treningi umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • terapię ruchową.

 

§ 6
W organizowaniu życia uczestników ŚDS uwzględniane są:

 • potrzeby podmiotowego traktowania uczestników oraz poszanowanie ich praw i godności,
 • kształtowanie relacji personelu z uczestnikami na zasadach partnerstwa,
 • zasady współżycia społecznego,
 • potrzeby indywidualnego podejścia do spraw osobistych każdego z uczestników,
 • postawy pełnego zaangażowania ze strony personelu przy rozwiązywaniu problemów uczestników,
 • współpraca z rodzinami uczestników.


Rozdział III

Zadania ŚDS

§ 7
Do zadań ŚDS należy:

 • świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym,
 • zapewnienie pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do codziennego przebywania uczestników i prowadzenia terapii,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
 • prowadzenie szerokiego zakresu terapii zajęciowej,
 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi w postaci terapii grupowej i indywidualnej,
 • udzielanie pomocy w załatwianiu codziennych spraw w tym i osobistych,
 • psychoedukacja rodzin z zaburzeniami psychicznymi w zakresie problemów zdrowia psychicznego,
 • planowanie i realizowanie pomocy socjalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych,
 • integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym oraz współpraca z instytucjami i organizacjami, oraz innymi placówkami terapeutycznymi typu ŚDS, Warsztaty Terapii Zajęciowej, działającymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • pozyskiwanie środków finansowych i sponsorów.
   

§ 8

ŚDS zobowiązany jest w szczególności do:

 • stworzenia warunków umożliwiających realizację celów i zadań ŚDS,
 • kształtowanie serdecznego, podmiotowego i partnerskiego stosunku personelu do uczestników,
 • zapoznania uczestników z ich prawami i obowiązkami oraz regulaminem ŚDS,
 • realizacji potrzeby indywidualnego podejścia do spraw osobistych każdego z uczestników,
 • pełnego zaangażowania ze strony personelu przy rozwiązaniu problemów uczestników,
 • nawiązania i utrzymania kontaktów z rodzinami uczestników; uzyskiwania od rodziców lub prawnych opiekunów wszelkich informacji dotyczących postaw, potrzeb, nawyków, zachowań i wiadomości o innych ważnych okolicznościach związanych z jego funkcjonowaniem w środowisku.


§ 9

1. Oddziaływania terapeutyczne realizowane są w placówce w trzech blokach:
 
1) terapeutyczno – rehabilitacyjno – aktywizującym,
2) wychowawczo – opiekuńczym,
3) kulturalno – rekreacyjnym.

2. Realizacja działań wymienionych w ust. 1 odbywa się poprzez prowadzenie:

1) treningów umiejętności społecznych,
2) terapii zajęciowej w tym ćwiczenia reedukacyjne wraz z wybranymi elementami z kinezjologii edukacyjnej,
3) fizjoterapii,
4) ergoterapii,
5) silwoterapii,
6) zajęć z zakresu seksualności człowieka (dla kadry, rodziców, uczestników),
7) prowadzenie współpracy z rodzicami uczestników,
8) dodatkowych form oddziaływania terapeutycznego o cechach integracji zewnętrznej w formie organizacji imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, okazjonalnych itp.
9) poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego,
10) działalności szkoleniowej i informacyjnej.


§ 10

1. Usługi, o których mowa w § 9 realizowane są poprzez:

1) treningi umiejętności samoobsługowych:
a) trening higieniczny,
b) trening kulinarny,
c) trening umiejętności praktycznych,
d) trening budżetowy i prowadzenia gospodarstwa domowego,


2) treningi umiejętności społecznych:
a) trening prowadzenia rozmowy,
b) trening załatwiania spraw w urzędach i różnych instytucjach,
c) trening kształtowania umiejętności pracy w grupie,

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego:
a) rozwijanie zainteresowań literaturą, muzyką, sztuką,
b) wyjścia do kina, teatru, muzeum,
c) udział w spotkaniach towarzyskich.

2. Terapia zajęciowa realizowana jest poprzez praktyczne działania w pracowniach:
1) plastycznej,
2) terapii grupowej
3) audio-wideo,
4) informatycznej,
5) kulinarnej,
6) rehabilitacyjnej,
7) muzycznej.

§ 11
Wszystkie usługi wymienione w § 9 świadczone są w ŚDS w formie zajęć zespołowych i indywidualnych, ściśle dostosowanych do możliwości, umiejętności, potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników.

§ 12
Podstawą pracy terapeutycznej z uczestnikiem stanowi Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego, realizowany przez zespół wspierająco aktywizujący w porozumieniu z uczestnikiem i jego rodzicami/ opiekunami.

§ 13
W skład zespołu wspierająco – aktywizującego wchodzą wszyscy pracownicy merytorycznie pracujący z uczestnikami oraz kierownik placówki.


Rozdział IV
Organizacja i funkcjonowanie ŚDS

§ 14
Funkcjonowanie ŚDS określają:
1) Statut ŚDS,
2) Regulamin organizacyjny,
3) Program działalności ŚDS, przygotowywany dla każdego typu ŚDS,
4) Plany pracy ŚDS sporządzone na każdy rok działalności.


§ 15
1. W ŚDS - tworzy się stanowiska:
1) kierownika,
2) z-cy kierownika,
3) gł. księgowego,
4) psychologa,
5) pedagoga,
6) instruktora terapii zajęciowej – 1 etat,
7) terapeuty – 4 etaty,
8) rehabilitanta,
9) robotnika gospodarczego,

§ 16
1. Kierownik ŚDS przy pomocy zastępcy kierownika organizuje i koordynuje pracę ŚDS.
2. Kierownik ŚDS zatrudnia odpowiednio do potrzeb placówki pracowników na poszczególne stanowiska zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami i jest ich bezpośrednim przełożonym.
3. Kierownik ŚDS reguluje szczegółowe zagadnienia dotyczące jego funkcjonowania w formie zarządzeń wewnętrznych.
4. Kierownikowi podlega z-ca kierownika i gł. księgowy.
5. Do zadań Kierownika ŚDS należy w szczególności:

   

 • reprezentowanie ŚDS wobec organów administracyjnych, instytucji i osób trzecich,
 • nadzór nad bieżącą działalnością ŚDS,
 • realizacja wyznaczonych celów i zadań,
 • nadzór nad sprawami kontroli wewnętrznej BHP i p.poż.
 • nadzór nad prowadzaną dokumentacją dotyczącą działalności ŚDS,
 • właściwe wykorzystanie dotacji przyznanej na prowadzenie ŚDS,
 • zapewnienie właściwych warunków pracownikom i uczestnikom terapii,
 • przeprowadzanie zajęć szkoleniowych raz na 6 m-cy, dla pracowników z tematyki, związanej w szczególności z merytorycznym aspektem pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz będących wynikiem pojawiających się na bieżąco, zgłaszanych przez kadrę, problemów terapeutycznych,
 • przyjmowanie skarg i wniosków uczestników, rodzin lub opiekunów prawnych uczestników i pracowników w każdy wtorek od godz. 14.00 do 15.00.


§ 17
Do zadań zastępcy kierownika ŚDS należy w szczególności:
   

 • właściwa organizacja pracy ŚDS,
 • zastępowanie kierownika ŚDS podczas jego nieobecności,
 • rzetelne i terminowe załatwianie spraw dotyczących funkcjonowania ŚDS,
 • dokonywanie okresowej oceny pracy pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego,
 • dokonywanie zgodnie z zasadami prawa i gospodarności zakupu wyposażenia i materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności ŚDS, sporządzanie programu działalności ŚDS, planu działalności ŚDS na każdy następny rok działalności,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności ŚDS,
 • organizowanie i sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem inwentaryzacji w ŚDS,
 • ustalanie i zatwierdzanie zakresów czynności pracowników ŚDS,
 • przeprowadzanie zajęć szkoleniowych raz na 6 m-cy, dla pracowników z tematyki, związanej w szczególności z merytorycznym aspektem pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz będących wynikiem pojawiających się na bieżąco, zgłaszanych przez kadrę, problemów terapeutycznych.§ 18
Do zadań psychologa należy w szczególności:
   

 • przeprowadzenie badania psychologicznego i prowadzenie dokumentacji psychologicznej dla każdego uczestnika ŚDS,
 • współpraca w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego w zakresie wskazań w realizacji indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników i ich rodzin,
 • prowadzenie spotkań szkoleniowych dla rodziców uczestników.

§ 19

Do zadań pedagoga, należy:

    prowadzenie terapii pedagogicznej z uczestnikami zajęć w ŚDS,

    prowadzenie pracy z rodzinami osób korzystających ŚDS,

    prowadzenie działań zmierzających do podtrzymania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi, podnoszenie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.

§ 20
Do zadań instruktora terapii zajęciowej należy w szczególności:

    organizacja i prowadzenie terapii zajęciowej dla uczestników ŚDS,

    rzetelne realizowanie programu terapeutycznego, opracowanego indywidualnie dla każdego z uczestników,

    prowadzenie dokumentacji indywidualnej dla poszczególnych uczestników przy pomocy i pod nadzorem merytorycznym terapeuty,

    współdziałanie w zespole wspierająco-aktywizującym, w opracowywaniu indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących,

    aktywizowanie i motywowanie uczestników do korzystania z zajęć,

§ 21
Do zadań terapeuty należy w szczególności:

    organizacja i prowadzenie treningów umiejętności społecznych i terapii zajęciowej dla uczestników,

    podnoszenie własnych kwalifikacji w zakresie prowadzonych treningów umiejętności społecznych i celowej działalności uczestników,

    rzetelne realizowanie programu terapeutycznego oraz prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji indywidualnej i zbiorowej uczestników,

    współdziałanie w pracy zespołu wspierająco-aktywizującego przy opracowywaniu indywidualnych planów wpierająco-aktywizujących dla wszystkich uczestników ŚDS,

    prowadzenie poradnictwa pedagogicznego w zakresie niepełnosprawności intelektualnej dla uczestników i ich rodzin

§ 22
Do zadań rehabilitanta należy w szczególności:

 

    organizacja i codzienne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników ŚDS
    w formie ćwiczeń siłowych, areobikowych oraz sportowo-rekreacyjnych.

    rzetelne opracowywanie i realizowanie indywidualnego planu fizjoterapeutycznego dla poszczególnych uczestników.

    prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie oświaty zdrowotnej.


4) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji indywidualnej i zbiorowej uczestników,

5) współpraca w zespole wspierająco-aktywizującym w opracowywaniu planów fizjoterapii do

indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących.

 
§ 23
Do zadań robotnika gospodarczego należy:

    rzetelnie wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach ŚDS,

    utrzymywanie w czystości urządzeń, mebli znajdujących się na wyposażeniu placówki,

    przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy,

    dbałość o powierzone mienie,

    prowadzenie magazynu ze środkami chemicznymi.

 
§ 24
Do zadań głównego księgowego należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki, a w szczególności:
a) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika
ŚDS dotyczących prowadzenia rachunkowości,

b) sporządzanie, przyjmowanie, organizacja obiegu, archiwizacja i kontrola
dokumentów w sposób zapewniający prawidłowy przebieg operacji
gospodarczych oraz ochronę mienia ŚDS,

c) prawidłowe prowadzenie księgowości ŚDS,

d) prawidłowe prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych,

e) prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych nadzór nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych i rozliczanie inwentaryzacji,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli,

4) opracowanie planu finansowego ŚDS i jego zmian,

5) planowa i terminowa realizacja zadań w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetowej, w tym sporządzanie i podpisywanie sprawozdań finansowych,

6) sprawowanie nadzoru wynikającego z funkcji głównego księgowego ŚDS nad mieniem i wydatkami jednostki,

7) nadzór nad sprawami płacowymi oraz ubezpieczeniami społecznymi.


§ 25
Szczegółowe obowiązki dla poszczególnych stanowisk pracy określa Kierownik ŚDS w zakresach czynności.

§ 26
1. Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Prezydent Miasta Radomia za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

2. Kontrolę merytoryczną nad pracą ŚDS sprawuje Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

§ 27
1. Podstawą do korzystania z usług ŚDS jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

2. Wniosek o skierowanie do ŚDS, składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu (w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla osoby ubiegającej się o przyjęcie, ze względu na miejsce zamieszkania), dołączając do niego dodatkowe dokumenty:

1) podanie o przyjęcie,

2) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
 
4) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby
ubiegającej się o przyjęcie, o ile osoba takie posiada,

5) zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie w/w dokumentów w odpowiedniej instytucji.

§ 28
Decyzję odnośnie terminu przyjęcia do ŚDS podejmuje Kierownik w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

§ 29
1. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do placówki, decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, celem dokonania przez zespół wspierająco aktywizujący ŚDS ogólnej oceny zachowania danej osoby, a także w celu przygotowania indywidualnego planu postępowania wspierająco aktywizującego i wstępnego określenia okresu niezbędnego na realizację założeń odnośnie zaproponowanych działań terapeutycznych.

2. Po dokonaniu powyższej oceny oraz przygotowaniu planu wspierająco-aktywizującego osoba kierowana jest do ŚDS zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Kierownikiem ŚDS, na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

3. Okres, na jaki osoba została skierowana do ŚDS może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

4. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób, do ŚDS mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.

§ 30
1. Za korzystanie ze specjalistycznych usług terapeutycznych świadczonych przez placówkę, uczestnicy ponoszą odpłatność, naliczaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu na podstawie art. 51b, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
2. Informacja dotycząca naliczonej odpłatności za miesięczny pobyt w placówce oraz informacja o miejscu i sposobie wpłaty należności, zamieszczona jest w decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

§ 31
Osoby zakwalifikowane do ŚDS mogą otrzymywać w placówce gorący posiłek. Koszty posiłków są naliczane zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu.

 
§ 32
Celem dokumentowania świadczonych usług w ŚDS prowadzona jest dokumentacja zbiorcza i indywidualna każdego uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33

1. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi w szczególności:


a) kopia decyzji kierującej do ŚDS,
c) kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
d) indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego,
e) opinie specjalistów,
f) notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

 

2. Dokumentacja zbiorcza zawiera:

a) ewidencję uczestników,
b) ewidencję obecności uczestników na zajęciach,
c) dziennik dokumentujący pracę zespołu wspierająco-aktywizującego.Rozdział V

Prawa i obowiązki uczestników
§ 34

1. Uczestnicy zajęć ŚDS mają w szczególności prawo do:

1) korzystania ze świadczonych usług,
2) ochrony godności osobistej i poczucia intymności,
3) uzyskania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
4) bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, zwłaszcza ochrony przed krzywdzeniem, wykorzystywaniem, dyskryminacją, i poniżaniem,
5) uczestniczenia w życiu kulturalnym ŚDS,
6) odmowy uczestniczenia w zajęciach z powodu złego samopoczucia,
7) korzystania ze sprzętu znajdującego się w ŚDS,
8) zgłaszania uwag, skarg i wniosków w sprawie działalności ŚDS do jego kierownika,
9) rezygnacji z pobytu w ŚDS.


§ 35

1. Uczestnicy zajęć w ŚDS mają obowiązek:

1) dbania o higienę i wygląd zewnętrzny,
2) poszanowania praw i wolności innych osób,
3) zachowywania się w sposób, który nie stwarza sytuacji zagrożenia dla innych osób i nie zakłóca spokoju ŚDS,
4) troski o wyposażenie oraz powierzony sprzęt i materiały,
5) uiszczania opłaty za pobyt w ŚDS, w kwocie określonej w decyzji administracyjnej,
6) przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. Na terenie ŚDS obowiązuje całkowity zakaz:

1) przebywania pod wpływem alkoholu i narkotyków,
2) wnoszenia alkoholu i narkotyków,
3) spożywania alkoholu i zażywania narkotyków,
4) palenia papierosów za wyjątkiem przeznaczonych do tego celu miejsc.

3. Kierownik ŚDS może wnioskować do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu o wydanie decyzji uchylającej skierowanie uczestnika do ŚDS dla niżej wymienionych osób:
 

1) osób przejawiających silną agresję fizyczną lub werbalną wobec innych uczestników bądź pracowników placówki,
2) osób, których zachowania zagrażają własnemu zdrowiu i życiu, bądź zdrowiu innych osób,
3) uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających,
4) osób, które w rażący sposób nie przestrzegają Regulaminu ŚDS oraz wewnętrznych zasad ŚDS oraz zasad współżycia społecznego.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 36
1. Kierownik ŚDS zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika; powyższy dokument znajduje się do wglądu w pokoju Kierownika ŚDS.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, dołącza się do akt osobowych pracownika.


§ 37
1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i zapadają w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.
2. Niniejszy Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia przez Kierownika ŚDS w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego ŚDS.